541018_531519566862704_1816069172_n

Sommarens faror för hunden och katten

Tidningen Blå Stjärnan har tagit hjälp ab Jonas Eriksson. leg veterinär, specialist i hundens och kattens sjukdomar på Blå Stjärnas Djursjukhus i Göteborg, för att lyfta fram några av de faror som din hund eller katt kan drabbas av. 
Text: Kristin Sundsström, Generalsekreterare Svenska Blå Stjärnan

Getingar

Vissa år är det så kallade getingsomrar Vissa år är det så kallade getingsomrar

Ett eller tvi stick är oftast ingen fara for hunden eller katten, men får djuret fler stick bor man uppsöka veterinär. Stick lånqt bak i munnen kan ge andningsbesvär som brukar försvinna efter några timmar.
Vid getingsstick, ring och rådgör med veterinär - kortison kan ibland ges efter ordination

Blågröna alger

Blågröna alger finns i både sött och salt vatten. Algerna producerar ett gift som hunden kan få i sig om den sliclar i sig vatten, Även om hunden fått i sig bara en mun av vattnet ska du uppsöka veterinär. Hunden kan få leverslador, neurologisla skador och skador på mag- och tarmsystemet även vid små mängder. Veterinären kan se till att hunden kräks och eventuellt komplettera behandlingen med bland annat aktivt kol, dropp och blodprover.

Huggormar

Huggormsbett iir vanligt från vår till sen höst, men oftast iir det på våren som vi ser huggormarna. De ligger då och solar for att få upp sin kroppstemperatur.
Under april-maj air risken storatt råka trampa pA en orm och for hunden
att springa över den. katter är mindre känsliga dn hundar för ormbett.

Vad gör jag om hunden eller katten blir biten?

  • Direkt efter att djuret blivit bitet är det viktigt att det inte ror sig. Giftet sprids snabbare från bettet ut i kroppen vid rörelse.
  • 0m det är möjligt ska du lyfta och bära hunden/katten.
  • Du ska inte lägga tryckforband, inte forsöka suga ut giftet eller liknande från bettet, låt det vara och åk direkt till veterinär. Eftersom skadorna kan komma flera dagar efter bettet ska du åka in även om hunden inte är direkt påverkad. Giftet kan nämligen påverka bland annat hjärta, lever och njurar.
    0m du är långt ifrån veterinär - ring veterinär eller alternativt giftcentralen for att få råd.
  • Om bettet sitter vid luftvägarna kan andningssvårigheter uppstå. När hunden kommer till veterinären får den bland annat dropp, antihistamin och smäirtstillande och får stanna kvar. Även antiserum kan ges, vilket kan vara mycket effektivt i behandlingen av ormbett.

Fästingar

Fiistingar sprider smittor till vira hundar. Fiistingar sprider smittor till vira hundar.

Det finns många olika fästingtingmedel for katt och hund och för hundar finns det även fästinghalsband.
Det är viktigt att inte använda hundens fästingmedel på katten. Liis noga på förpackningen vilket djurslag medlet är ämnat för. De smittor som sprids via fästingar till våra hundar är Borrelios och Ehrlichios, som numera heter Anaplasma.
Sjukdomarna kan ge allvarliga problem som blodbrist, feber, ledinflammationer och rörelsestdrningar. Ledinflammationer, feber och nedsatt prestationsförmåga och trötthet är de vanligaste symtomen och varje säsong drabbas ett antal hundar av fästingburna sjukdomar. I en del fall får hunden mycket pitagliga symtom med hög feber och vinglighet. I andra fall märker man inte av den akuta fasen mer än att hunden blivit mer trött än vad den brukar vara. Uppsök veterinär om du tycker att hunden är allmänpåverkad, haltar, har ont i lederna, har feber eller svullna lymfkörtlar.
Även hundar kan TBE (hjärnhinneinflammation) via fästingarna. Det är docl< mycket ovanlig Symtomen vid TBE är bland annat stelhet i nacken, vinglighet och ibland kramper. Det finns inget bot, utan man får sätta in understödjande behandling tills hunden
återhäimtat sig, det kan ta månader till år.

Sollentuna Veterinärklinik kommentar:
Nu finns Bravecto till hund. Detta är ett receptbelagt läkemedel men det, enl. jordbruksverkets regler, kan kan receptet beställas via vår hemsida. 

Paddor

Paddans gift iir bland annat musl<elfdrlamande. Paddans gift iir bland annat musl<elfdrlamande.

Paddor har ett gift på ryggen som gör att hunden kan bli rejält illamående och börja dregla jättemycket om den slickat på paddan. Detta är inget farligt utan brukar gå över efter några timmar.

Skärsår

0m djuret får djupa skärsår bör man ika ti | | veteri nziren. Vid o lycl<sh:in d elsen l<an du bandagera sAret, bl6der det igenom l<an du lagga pi ett till bandage. Ta dA inte
bort det forsta. Ha alltid med en vet-flex,
l<ompress och gasbinda i fickan nzir du iir
ute och gAr med din hund i sl<ogen.

Brännmaneter

De brAnnmaneter som finns llings Vlistl< usten dr relativt ofarliga, men orsal<ar tillfiilliga hesvlir De brAnnmaneter som finns llings Vlistl< usten dr relativt ofarliga, men orsal<ar tillfiilliga hesvlir

Ibland tuggar hundar i sig briinnmaneter
nar de badar och l<an bli
briinda i munnen som vid getingsticl<.
Det gAr for det mesta over av
sig sj:ilv och bara i enstal<a fall behover
man uppsol<a veterindr. Ring och
ridgor med veterindr om du ser att
hunden mAr dAligt.